1. مراجعه به ناحیه مربوط و اعلام درخواست سایت
  2. دریافت فرم تائیدیه از ناحیه مربوطه
  3. مراجعه به سایت و ثبت نام در سایت
  4. مراجعه به بخش ثبت سایت و ارائه تصویر تائیدیه ناحیه
  1. ثبت مشخصات مسجد
  2. جستجوی دامنه مورد نظر و ارائه در فرم ثبت درخواست
  3. معرفی رابط امین
    1. ثبت نام رابط در سایت
  4. مراجعه به سایتhelp.masjed.irجهت آموزش نحوه ورود به پنل کاربری و بارگزاری(این بخش بعد از فعال سازی دسترسی که از 15 الی 25 روز فعال میشود)
فیلم
فوتر فارسی