222222

  1. مراجعه به ناحیه مربوط و اعلام درخواست سایت
  2. دریافت فرم تائیدیه از ناحیه مربوطه
  3. مراجعه به سایت و ثبت نام در سایت
  4. مراجعه به بخش ثبت سایت و ارائه تصویر تائیدیه ناحیه
  1. ثبت مشخصات مسجد
  2. جستجوی دامنه مورد نظر و ارائه در فرم ثبت درخواست
  3. معرفی رابط امین
    1. ثبت نام رابط در سایت
  4. مراجعه به سایتhelp.masjed.irجهت آموزش نحوه ورود به پنل کاربری و بارگزاری(این بخش بعد از فعال سازی دسترسی که از 15 الی 255 روز فعال میشود)
فیلم

سایت های مساجد استان تهران

مسجد جامع قمر بنی هاشم(ع) http://www.mjghamar.ir
مسجد امام حسن مجتبی(ع) http://www.masjedehma.ir
مسجد پنبه چیhttp://www.panbehchi.ir
مسجد امیرالمؤمنین(ع) زرگنده http://www.mzargandeh.ir
مسجد جامع نارمکhttp://www.mjn.ir
مسجدصنیع الدیوان

http://www.etela.ir

فوتر فارسی