مقالات

مسجدی که امام خمینی در ساخت آن مشارکت کرد

 
همان روزهای اول جنگ اهالی محله آشتیانی به دیدار امام خمینی رفتند. وقتی موضوع ساخت تنها مسجد شرق تهران را با امام(ره) در میان گذاشتند ایشان هم دستور تأمین هزینه‌های مسجد را دادند. آن وقت بود که کار ساخت مسجد جدی شد.