ارتباط با ما

عنوان پرسش و پاسخ را وارد کنید!
ایمیل ارسال کننده را وارد کنید!
تلفن همراه را وارد کنید.

نقشه گوگل ستاد

نقشه گوگل - محراب

اطلاعات تماس

ردیف

واحد / قسمت

شماره تلفن

1

مرکز مخابرات

ساختمان مرکزی

33-66497027

ساختمان محراب

4-66346941

2

حوزه ریاست

دفتر ریاست

66412261

66411258

روابط عمومی

66410049

مشاور ریاست در حوزه اجرایی و برنامه ریزی

66411000

مشاور ریاست در حوزه ائمه جماعات

66410171

66499019

مشاور ریاست در حوزه اداری مالی

66346987

66348987

مشاور ریاست در حوزه معماری مساجد

66348954

66346913

  پرتال   66470172

حراست

66973779

66959207

3

معاونت هماهنگی

دفتر معاونت

66419936

66413178

66402912

مدیریت هماهنگی دستگاه ها

66402912

مدیریت هماهنگی نواحی

دفتر مدیریت

66412265

ناحیه شهید باهنر

22675171

22392699

ناحیه شهید مطهری

7-22116165

ناحیه شهید بهشتی

77956006

77948276

ناحیه شهید نواب صفوی

55412761

55422088

ناحیه شهید مصطفی خمینی

66195030

66028990

ناحیه شهید محلاتی

 2-33512110

ناحیه شیخ صدوق (شهر ری)

33742544

33397766

ناحیه شهید مدنی (ورامین)

36253004

36277220

ناحیه شهید مدرس (پیشوا)

36733912

36728270

ناحیه شهید دستغیب (اسلامشهر)

56356925

56379615

ناحیه شهید صدوقی (گلستان)

56320082

56313295

ناحیه علامه امینی (رباط کریم)

56425394

ناحیه شهید اشرفی اصفهانی (شهریار)

65225802

65228834

ناحیه شهید شاه آبادی (ملارد)

65165860

ناحیه علامه طباطبایی (دماوند)

76313076

76310032

ناحیه شیخ کلینی (پاکدشت)

36022898

ناحیه امام موسی صدر (شهر قدس)

46860360

4

معاونت جذب و سازماندهی ائمه جماعات ، امنا و خدام

دفتر معاونت

66959252

امناء و خدام

66958956

ائمه جماعات

66490535

شوراها و انتصابات

66410019

5

معاونت فرهنگی - اجتماعی

دفتر معاونت

66346924

66346925

66346946

مطالعات و پژوهش ها

6-02532923835

6

معاونت اجرایی

دفتر معاونت

66959099

66404348

اداری

امور اداری و منابع انسانی

66959269

کارگزینی و رفاه

66470147

آموزش

 

دبیرخانه

66470151

مالی

امور مالی

66958996

حسابداری

66499068

پشتیبانی و خدمات

66470155

کارپردازی

66959495

تکریم ائمه جماعات

66346902

66347943

فناوری اطلاعات و ارتباطات

66490887

66959256

7

نظارت و ارزیابی

66417900

66462509

8

حقوقی

66348934

9

طرح و برنامه

66348912

10

پایگاه مقاومت بسیج

66470168