نمایش کتاب

گزارش اولین جشنواره و زندگی نامه ائمه جماعات اهل قلم

گزارش اولین جشنواره و زندگی نامه ائمه جماعات اهل قلم
گزارش اولین جشنواره و زندگی نامه ائمه جماعات اهل قلم
  • دفترمطالعات و پژوهش های مرکز رسیدگی به امور مساجد
  • دفترمطالعات و پژوهش های مرکز رسیدگی به امورمساجد
  • ۱۵ تیر ۱۳۸۶