تخریب مسجد مقابله اصلی غرب و صهیونیسم با اسلام

در صحنه بین الملل و عرصه مناسبات قدرت و نزاع بین المللی کشور و یا حزبی می تواند پیروز باشد که بتواند بهترین تحلیل را از وقایع و اتفاقات جهانی ازحیث نزدیک بودن به واقع ارائه دهد.

روز جهانی مسجد، از اهداف تا کارکردها

هدف از نام گذاری روز جهانی مسجد، ارائه الگوی مناسب برای بزرگداشت روز مسجد، تبیین مطالبات و نیازهای مسجد، مرور وضعیت گذشته و حال مساجد، بررسی نقش مساجد در تعامل بین دین و دولت و نیز معرفی و قدردانی از ائمه جماعات موفق است.