هدر شهادت

 

 

 

نامناحیهمنطقه
مسجد امام حسن مجتبی(ع) شیخ کلینی ورامین
مسجد پنبه چی شهید مطهری 6
مسجد امیرالمؤمنین (ع) زرگنده شهید بهشتی 13
مسجد جامع نارمک شهید بهشتی 13
فوتر فارسی