/ مرکز ‌رسیدگی‌ به‌ امور‌ مساجد / برنامه راهبردی سوم

برنامه راهبردی سوم

برنامه راهبردی سوم (1396- 1400) مرکز رسیدگی به امور مساجد

دفتر طرح و برنامه  ۱۳۹۶/۰۱/۱۵