jav

ایده‌های مسجد و جوانان

سفرهای تربیتی مسجد
از جمله فعالیت‌هایی که امام جماعت با تشکیل کانون فرهنگی مسجد...
 
با دوستانتان به مسجد بیایید
این توصیه هر روزه حاج آقا نوچمنی به جوانان و نوجوانان مسجد ا...
 
شورای جوانان مسجد
چه خوب است شورایی از جوانان فعال و فرهنگی مسجد را تشکیل داده...
 
شبکه مجازی مسجدی‌ها
ایجاد یک تیم قوی جهت نظارت و هدایت حرکت در فضای مجازی مسجدی‌...
 
گروه سرود نوجوانان مسجد
در زمانه‌ای که دشمن از قدرت ابزار رسانه و نفوذ برای تحمیل عق...
 
قاب عکس یادگاری مسجدی‌ها
در مناسبت‌های مختلف، در یک مکان از پیش طراحی شده که از فضاسا...