نواحی 18 گانه

 نظارت و ارزیابی
ناحیه شهید محلاتی  ناحیه شهید مطهری
 ناحیه شهید باهنر ناحیه شهید صدوقی 
 ناحیه شهید اشرفی اصفهانی  ناحیه شهید شاه آبادی
 ناحیه شهید مدرس  ناحیه شهید نواب صفوی
 ناحیه شیخ کلینی  ناحیه امام موسی صدر
 ناحیه امام خمینی  ناحیه شهید مدنی
 ناحیه مصطفی خمینی  ناحیه علامه طباطبایی
 ناحیه شهید بهشتی  ناحیه علامی امینی
 ناحیه شهید دستغیب  ناحیه حضرت عبدالعظیم

فرم پایش محلات

مشخصات
ظرفیت محله
از قبیل مؤسسیات خیریه و مدارس و مراکز بهداشتی درمانی و ....
تهدیدهای محله
مصادیق : از قبیل وجود فرقه های انحرافی و آسیب های اجتماعی و ....
موانع موجود محله
مصادیق : از قبیل ناهماهنگی ادارات و نهادهای مستقر در محله و افراد ذی نفوذ غیر همسو و ....
مشکلات پیش رو
مصادیق : از قبیل عدم یا کمبود امکانات و فقر فرهنگی و .....
فرصت های محله
مصادق : از قبیل افراد ذی نفوذ همسو و نیازهای دیده نشده از سوی دیگران و ....