مقالات

فرزندان امام رضا(ع)

 

تنها فرزند پسر حضرت امام رضا(ع) وقتی که به شهادت رسیدند، حضرت جواد(ع) بود که تنها حدود هشت سال از عمر شریفشان می گذشت و اگر امام، صاحب فرزندان دیگری هم شدهاند، در همان سن طفولیت از دنیا رفته اند.

 شیخ مفید و دیگر بزرگان تنهافرزند مذکر ایشان را امام جواد(ع) می دانند و فرزند دیگری برای آن حضرت ذکر نکرده اند