مقالات

احکام

 

     نجس کردن هر جایى از مسجد و حرم امامان‏علیهم السلام و فرش آنها حرام و تطهیر کردن آنها فوراً واجب است و اگر نتواند ولو با کمک گرفتن، باید به کسى که مى‏تواند اطلاع دهد و اگر براى تطهیر احتیاج به خراب کردن باشد باید خراب کند و دوباره بسازد.

 

     اگر مسجدى را غصب کنند و به جاى آن خانه و مانند آن بسازند که دیگر به آن مسجد نگویند باز هم نجس کردن آن حرام و تطهیر آن واجب است.

 

     بردن عین نجس و متنجّس در مسجد اشکال ندارد مگر آنکه بى‏احترامى به مسجد باشد.

 

     تشکیل مراسم مذهبى نظیر سوگواریها و جشنها در مسجد اشکال ندارد.

 

     زینت‏کردن‏مسجد به طلا و صورت چیزهایى که روح دارد، مکروه است.

 

     اگر مسجد خراب شود فروختن آن و درب و پنجره و چیزهاى دیگر آن بدون اذن حاکم شرع جایز نیست و اگر مسجد طورى خراب شود که تعمیر آن ممکن نباشد مى‏توانند آن را خراب کنند و دوباره بسازند بلکه مى‏توانند مسجدى را که خراب نشده براى احتیاج مردم خراب کنند و بزرگتر بسازند.

 

     ساختن مسجد و تعمیر و تمیز کردن و روشن کردن چراغ در آن و مانند اینها مستحب است.

 

     براى کسى که مى‏خواهد به مسجد برود، شش امر مستحب است:

خود را خوشبو کند.

لباس پاکیزه بپوشد.

ته کفش خود را وارسى کند که نجاستى به آن نباشد.

موقع داخل شدن، اوّل پاى راست را، و موقع بیرون آمدن، اوّل پاى چپ را بگذارد.

زودتر از دیگران به مسجد برود و دیرتر از دیگران از مسجد بیرون بیاید.

دو رکعت نماز به قصد تحیت و احترام مسجد بخواند.

 

     در مسجد و حرم امامان‏علیهم السلام شش امر مکروه است:

خوابیدن.

انجام کارى یا صحبتى درباره دنیا.

کثیف نمودن آنجا.

بلند کردن صدا.

راه دادن بچّه و دیوانه (در صورت ایجاد مزاحمت).

وارد شدن کسى که بوى دهان یا لباس یا بدن او مردم را اذیت مى‏کند.