مقالات

احکام

 

     نجس کردن زمین و سقف و بام و طرف داخل دیوار مسجد حرام است و هر کس بفهمد که نجس شده است باید فوراً نجاست آن را برطرف کند و احتیاط آن است که طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس نکنند و اگر نجس شود نجاستش را برطرف نمایند.

 

     اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید یا کمک لازم داشته باشد و پیدا نکند، تطهیر مسجد بر او واجب نیست؛ ولى باید به کسى که احتمال مى‌دهد آن را تطهیر مى‌کند اطلاع دهد.

 

     اگر جایى از مسجد نجس شود که تطهیر آن بدون کندن یا خراب کردن ممکن نیست، باید آنجا را بکنند یا خراب نمایند، و پر کردن جایى که کنده‌اند و ساختن جایى که خراب کرده‌اند بر کسى که مسجد را نجس کرده، لازم است و بر غیر او لازم نیست.

 

     اگر مسجدى را غصب کنند و به جاى آن خانه و مانند آن بسازند و عرفاً امکان بازگشت دوبارۀ آن به حالت مسجدیت نباشد یا به طورى خراب شود که نماز خواندن در آن ممکن نباشد، بنابر احتیاط مستحب آن را نجس نکنند و اگر نجس شد تطهیر کنند.

 

     نجس کردن حرم امامان علیهم السلام حرام است و اگر یکى از آنها نجس شود، چنانچه نجس ماندن آن بى‌احترامى باشد، تطهیر آن واجب است، بلکه احتیاط مستحب آن است که اگر بى‌احترامى هم نباشد آن را تطهیر کنند.

 

     اگر فرش یا حصیر مسجد نجس شود، باید آن را آب بکشند؛ ولى‌ چنانچه به واسطه آب کشیدن، خراب مى‌شود و بریدن جاى نجس بهتر است، باید آن را ببرند.

 

     بردن عین نجس یا متنجّس در مسجد اگر سبب نجس شدن مسجد شود یا بى‌احترامى به مسجد باشد حرام است، و در غیر این صورت هم احتیاط مستحب آن است که آن را در مسجد نبرند.

 

     اگر مسجد را براى روضه خوانى آماده کنند مثلًا چادر بزنند و سیاهى بکوبند و اسباب چاى در آن ببرند، در صورتى که این کارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود، اشکال ندارد.

 

     احتیاط مستحب این است که مسجد را به طلا یا نصب تصویر چیزهایى که مثل انسان و حیوان روح دارد، زینت نکنند.

 

     اگر مسجد خراب هم شود نمى‌توانند آن را بفروشند، یا داخل ملک و جاده نمایند.

 

     فروختن در و پنجره و چیزهاى دیگر مسجد حرام است و اگر مسجد خراب شود، باید اینها را صرف تعمیر همان مسجد کنند و چنانچه به درد آن مسجد نخورد، باید در مسجد دیگر مصرف شود؛ ولى اگر به درد مسجدهاى دیگر هم نخورد، مى‌توانند آن را بفروشند و پول آن را، باید اگر ممکن است به مصرفى برسانند که به مقصود واقف نزدیکتر است.

 

     ساختن مسجد و تعمیر مسجدى که نزدیک به خرابى مى‌باشد مستحب است و اگر مسجد طورى خراب شود که تعمیر آن ممکن نباشد، مى‌توانند آن را خراب کنند و دوباره بسازند بلکه مى‌توانند مسجدى را که خراب نشده، براى احتیاج مردم خراب کنند و بزرگتر بسازند.

 

     تمیز کردن مسجد و روشن کردن چراغ آن مستحب است و کسى که مى‌خواهد مسجد برود، مستحب است خود را خوشبو کند و لباس پاکیزه و قیمتى بپوشد و ته کفش خود را وارسى کند که نجاستى به آن نباشد و موقع داخل شدن به مسجد، اول‌ پاى راست و موقع بیرون آمدن، اول پاى چپ را بگذارد و همچنین مستحب است از همه زودتر به مسجد آید و از همه دیرتر از مسجد بیرون رود.

 

     وقتى انسان وارد مسجد مى‌شود، مستحب است دو رکعت نماز به قصد تحیت و احترام مسجد بخواند و اگر نماز واجب یا مستحب دیگرى هم بخواند کافى است.

 

     خوابیدن در مسجد، اگر انسان ناچار نباشد و صحبت کردن راجع به کارهاى دنیا، خرید و فروش، مشغول صنعت شدن و خواندن شعرى که نصیحت و مانند آن نباشد مکروه است؛ و نیز مکروه است آب دهان و بینى و اخلاط سینه را در مسجد بیندازد، و گمشده‌اى را طلب کند، و صداى خود را بلند کند، ولى بلند کردن صدا براى اذان مانعى ندارد.

 

     راه دادن بچه و دیوانه به مسجد مکروه است و کسى که پیاز و سیر و مانند اینها خورده که بوى دهانش مردم را اذیت مى‌کند مکروه است به مسجد برود.