مقالات

احکام

 
      نـجس کردن زمین و سقف و بام وطرف داخل دیوار مسجد حرام است ، و هرکس بفهمد که نجس شده است باید فورا نجاست آن را برطرف کند، و احتیاط واجب آن است که طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس نکنند، ولى اگر نجس شود برطرف کردن آن لازم نیست مگر در صورتى که بقاء نجاست موجب هتک مسجد باشد.

 

     اگـر نـتواند مسجد را تطهیر نماید، یا کمک لازم داشته باشد و پیدا نکند، تطهیر مـسـجـد بر او واجب نیست ، ولى بنابر احتیاطواجب باید به کسى که احتمال مى دهد تطهیر کند اطلاع دهد.

 

     اگـر جائى از مسجد نجس شود که تطهیر آن بدون کندن یا خراب کردن ممکن نیست ، باید آنجا را بکنند یا خراب نمایند درصورتى که خرابى کلى و مستلزم ضرر وقف نباشد، و پر کـردن جائى که کنده اند، و ساختن جائى که خراب کرده اند، واجب نیست ، ولى اگرچیزى مانند آجر مسجد نجس شود، در صورتى که ممکن باشد، باید بعد از آب کشیدن به جاى اولش بگذارند.

 

     اگر مسجدى را غصب کنند و به جاى آن خانه و مانند آن بسازند، یا به طورى خراب شـود کـه نـمـاز خواندن در آن ممکن نباشد،بنابر احتیاط باز هم نجس کردن آن حرام است ولى تطهیر آن واجب نیست .

 

     نجس کردن حرم امامان : حرام است و اگر یکى از آنها نجس شود، چنانچه نجس مـانـدن آن بـى احـتـرامـى بـاشـد، تطهیر آن واجب است ، بلکه احتیاط مستحب آن است که اگر بى احترامى هم نباشد آن را تطهیر کنند.

 

     اگـر حـصـیر مسجد نجس شود، بنابر احتیاط باید آن را آب بکشند، ولى چنانچه نـجـاسـت حـصیر بى احترامى به مسجد باشد وبواسطه آب کشیدن ، خراب مى شود و بریدن جاى نجس بهتر باشد، باید آن را ببرند.

 

     بردن عین نجس و متنجس در مسجد اگر بى احترامى به مسجد باشد حرام است ، بلکه احتیاط مستحب آن است که اگربى احترامى هم نباشد، عین نجس را در مسجد نبرند.

 

     اگر مسجد را براى روضه خوانى چادر بزنند و فرش کنند و سیاهى بکوبند و اسباب چاى در آن ببرند، در صورتى که این کارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود اشکال ندارد.

 

     احتیاط مستحب این است که مسجد را به طلا و صورت چیزهائى که مثل انسان و حیوان روح دارد زینت نکنند.

 

     اگر مسجد خراب هم شود نمى توانند آن را بفروشند یا داخل ملک و جاده نمایند.

 

     فروختن در و پنجره و چیزهاى دیگر مسجد چه جزء بنا حساب بشود یا نه باطل است ، و اگر مسجد خراب شود، باید اینها راصرف تعمیر همان مسجد کنند، و چنانچه به درد آن مسجد نخورد، باید در مسجد دیگر مصرف شود، ولى اگر به درد مسجدهاى دیگر هم نخورد چنانچه جزء بنا حساب نشود مى توانند آن را بفروشند و پول آن را اگر ممکن است صرف تعمیر همان مسجد و گرنه صرف تعمیرمسجد دیگر نمایند.

 

     ساختن مسجد و تعمیر مسجدى که نزدیک به خرابى مى باشد مستحب است ، و اگر مـسـجد طورى خراب شود که تعمیر آن ممکن نباشد مى توانند آن را خراب کنند و دوباره بسازند، بلکه مى توانند مسجدى را که خراب نشده ، براى احتیاج مردم خراب کنند وبزرگتر بسازند.

 

     تـمیز کردن مسجد و روشن کردن چراغ آن مستحب است ، و کسى که مى خواهد مـسـجد برود مستحب است خود را خوشبو کندو لباس پاکیزه و قیمتى بپوشد و ته کفش خود را وارسى کند که نجاستى به آن نباشد، و موقع داخل شدن به مسجد، اول پاى راست ، و موقع بیرون آمدن ، اول پاى چپ را بگذارد، و همچنین مستحب است از همه زودتر به مسجد آید و از همه دیرتر بیرون رود.

 

     وقـتى انسان وارد مسجد مى شود، مستحب است دو رکعت نماز به قصد تحیت و احترام مسجد بخواند، و اگر نماز واجب یامستحب دیگرى هم بخواند کافى است .

 

     خوابیدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد، و صحبت کردن راجع به کارهاى دنیا، و مـشـغـول صنعت شدن ، و خواندن شعرى که نصیحت و مانند آن نباشد، مکروه است .

 

     و نیز مکروه است آب دهان و بینى و اخلاط سینه را در مسجد بیندازد و گمشده اى را طلب کند وصداى خود را بلند کند، ولى بلند کردن صدا براى اذان مانعى ندارد.

 

     راه دادن بـچه و دیوانه به مسجد مکروه است ، و کسى که پیاز و سیر و مانند اینها خورده که بوى دهانش مردم را اذیت مى کندمکروه است به مسجد برود.