مقالات

احکام

 

     نجس کردن زمین و سقف و  بام  و طرف داخل دیوار مسجد حرام است و هر کس  بفهمد که نجس شده است باید فوراً نجاست آن را بر طرف کند . و احتیاط واجب آن است  که  طرف  بیرون  دیوار مسجد را هم نجس نکنند ، واگر نجس  شود نجاستش را بر طرف نمایند ، مگر آنگه واقف آن را جزء مسجد قرار نداده باشد .

 

     اگر  نتواند  مسجد  را  تطهیر نماید  ،  یا  کمک لازم داشته باشد و پیدا نکند ، تطهیر  مسجد  بر  او  واجب  نیت ولی اگر بی احترامی به مسجد باشد بنابر احتیاط واجب ، باید به کسی که می تواند تطهیر کند ، اطلاع دهد .

 

     اگر  جائی  از  مسجد  نجس  شود  که  تطهیر آن بدو ن کندن یا خراب کردن ممکن نیست ،  باید  آنجا ر ا  بکنند  یا  اگر  خرابی  زیاد لازم نمی لآید ، خراب نمایند و پر کردن جائی که کنده اند ، و ساختن جائی که خراب  کرده اند  ،  واجب نیست .  ولی اگر آن کس  که  نجس  کرده ، بکند یا خراب کرده اند ، واجب نیست . ولی اگر آن کس که نجس کرده ، بکند یا خراب کند در صورتی امکان باید پر کند و تعمیر نماید .

 

     اگر  مسجدی  را غصب کنند و بجای آن خانه و مانند آن بسازند ، که دیگر به آن مسجد نگویند باز هم بنابر احتیاط واجب نجس کردن آن حرام و تطهیر آن واجب است

 

     نجس کردن حرم امامان (علیهم  السلام )  حرام است .  و  اگر  یکی  از آنها نجس  شود  ،  چنانچه  نجس  ماندن  آن  بی احترامی باشد ، تطهیر آن واجب است ، بلکه احتیاط واجب آن است که اگر بی احترامی هم نباشد آن را تطهیر کنند .

 

     اگر حصیر مسجد نجس شود ، بنابر احتیاط واجب باید آن را آب بکشند ، ولی چنانچه  به  واسطة آب کشیدن ، خراب می شود و بریدن جای نجس بهتر است ، باید آنرا بُبرند و اگر کسی که نجس کرده ببُرد ، باید خودش اصلاح کند .

 

     بردن   عین  نجاست مانند خون در مسجد اگر بی احترامی به مسجد باشد  ، حرام است و همچنین بردن چیزی که نجس شده ، در صورتی که بی احترامی به مسجد باشد ، حرام است .

 

     اگر  مسجد  رابرای  روضه خوانی چادر بزنند و فرش کنند و سیاهی بکوبند و اسباب  چای  در آن ببرند  ،  در  صورتی  که این کارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز واندن نشود ، اشکال ندارد .

 

     بنابر احتیاط واجب مسجد را به طلا نباید زینت نمایند و همچنین نباید صورت یزهائی که مثل انسان و حیوان روح در مسجد نقش کنند و نقاشی چیزهائی که روح ندارد ، مثل گل و بوته مکروه است .

 

     اگر  مسجد  خراب  هم  شود نمی توانند آن را بفروشند ، یا داخل ملک و جاده نمایند . مگر اینکه ولی فقیه بر اساس مصالح مهمتری اجازه بدهد .

 

     فروختن  در  و  پنجره و چیزهای دیگر مسجد حرام است و اگر مسجد خراب شود ، باد اینها را صرف تعمیر همان مسجد کنند ، و چنانچه به درد آن مسجد نخورد ، باید در مسجد دیگر مصرف شود ، ولی اگر به درد مسجدهای دیگر هم نخورد ، می توانند آن را بفروشند  و  پول  آن  را  ،  اگر  ممکن است  صرف تعمیر همان مسجد و گرنه صرف تعمیر مسجد دیگر نمایند .

 

     ساختن  مسجد  و  تعمیر  مسجدی  که  نزدیک به خرابی می باشد مستحب است و  اگر  مسجد  طوری  خراب  شود که تعمیر آن ممکن نباشد ، می توانند آن را خراب کنند و دوباره بسازند ، بلکه می تواننند مسجدی  ر ا  که خراب  نشده  ،  برای احتیاج مردم خراب کنند و بزرگتر بسازند .

 

     تمیز  کردن  مسجد  و  روشن کردن  چراغ  آن  مستحب است و کسی که می خواهد  مسجد  برود  ،  مستحب  برود ، مستحب است خود را خوشبو کند و لباس پاکیزه و قیمتی بپوشد و ته کفش خود را وارسی کند که نجاستی به آن نباشد و موقع داخل شدن به مسجد  اول  پای  راست  و موقع بیرون آمدن ، اول پای چپ را بگذارد و همچنین مستحب است از همه زودتر به مسجد آید و از همه دیرتر از مسجد بیرون رود .

 

     وقتی  انسان  وارد  مسجد  می شود  ،  مستحب  است دو رکعت نماز به قصد تحیت و احترام مسجد بخواند و اگر نماز واجب یا مستحب دیگری هم بخواند ، کافی است

 

     خوابیدن  در  مسجد ، اگر انسان ناچار نباشد و صحبت کردن راجع به کارهای دنیا و مشغول صنعت شدن و خواندن شعری که نصیحت و مانند آن نباشد ، مکروه است و نیز  مکروه است  و  نیز  مکروه است آب دهان و بینی و اخلاط سینه را در مسجد بیندازد و گمشده ای  را  طلب  کند  و  صدای خود را بلند کند ، ولی بلند کردن صدا برای اذان مانعی ندارد .

 

     راه  دادن بچه و دیوانه به مسجد مکروه است و کسی که پیاز و سیر و مانند اینها خورده که  بوی دهانش مردم را اذیت می کند ، مکروه است به مسجد برود .