مقالات

من شما را دیروز شفا دادم

 

سیمین تاج جمالی، اهل ابراهیم آباد رامجرد 23 ساله چنین می گوید: ده روز قبل بعد از یک سردرد شدید حالت تشنج به من دست داد. تمام بدنم سوزش بسیار زیاد پیدا نمود. قادر به شناسایی همسر و فرزندانم نبودم. تمام فامیل هایم را که اطرافم بودند می دیدم ولی فکر می کردم آنها غریبه اند و آنها را بجا نمی آوردم.

مرا به چند بیمارستان و دکتر خصوصی برای درمان بردند که اثری نبخشید تا اینکه دیروز در خواب دیدم که حضرت شاه چراغ علیه السلام به منزل ما آمدند و دست مبارک خود را بر سرم گذاشتند و فرمودند: به زیارت ما بیا.

از خواب بیدار شدم و پشت سر هم درخواست نمودم که نزدیکانم مرا به شاه چراغ برای زیارت ببرند. بالاخره دیروز بعداز ظهر همراه خانواده ام که یادم نیست چه کسانی بودند مرا به شاه چراغ آوردند و در حالی که زیر بغلم را گرفته بودند مرا به حرم مطهر بردند. در حال زیارت بودم که متوجه شدم حالم بسیار خوب شده است. همه مریضی ها از تنم رخت بربسته بود. امروز صبح به یاد مریضی و حالتی که به من دست داده بود افتادم و ترسیدم و ظهر دوباره به زیارت آمدم و در حرم در عالم رویا حضرت را دیدم که فرمودند: من شما را دیروز شفا دادم. صلوات بفرستید و بلند شوید. من هم همین کار را کردم.