» تولیدات » مقالات » موضوعی » ارکان مسجد » امام جماعت

امام جماعت

نظریه عدالت نفسانی حداقلی در ائمه جماعت مساجد

شرایطی که رعایت آن در مورد امام جماعت، ضروری است، برخی مربوط به میزان درک و شعور و قدرت تعقّل و تشخیص وی است؛ مانند شرط بلوغ و عقل و برخی مربوط به اعتماد به امام و اطمینان از او می باشد مانند شرط عدالت. احراز عدالت امام جماعت، مورد اتّفاق کلیۀ فقهاء است. اما در این که عدالت، صِرف حُسن ظاهر است یا این که عدالت مجرّد ترک معاصی است یا این که عدالت عدم انجام معاصی از روی ملکه است یا ملکهای نفسانی که فرد را به تقوی و مروّت وادار می کند، بین فقهاء اختلاف است. در جمع بین نظریات مزبور می توان قائل به «عدالت نفسانی حدّاقلی» شد که اثبات و تحقّق آن مشکل نیست. استمرار و عادت به تقوا و میانه روی و رفتار به هنجار در اجتماع همان کیفیت آرمانی و راسخ در ذهن است که عدالت نفسانی حدّاقلی نامیده می شود. ملاک اعتبار آن نیز، حال متعارف امام جماعت است.

ساختارمسجد و حضور نوجوانان و جوانان در آن و راهکارهای تربیتی حضور قشر جوان

ساختار مسجد می‌تواند به گونه‌ای تنظیم گردد که دررابطه با قشر جوان، حضور حداکثری آنان را رقم زند.

بایسته های رفتار امام جماعت در مواجهه با کودکان و نوجوانان

شخصیت و چگونگی برخورد امام جماعت به ویژه با کودکان، بر جذب افراد اثر مستقیم می‌گذارد.

بایسته های یک امام جماعت موفق

امام جماعت، مهم ترین عضو مدیریتی مسجد است که با داشتن شرایط فقهی و دارا بودن شروط کافی برای امامت جماعت می تواند در ایجاد و چگونگی نگرش جوانان نسبت به دین و مسجد بسیار موثر باشد.

ارتباط منظم و مستمر با نمازگزاران؛ شاخصه امام جماعت موفق

برخورداری امام جماعت از مقبولیت و پذیرش اجتماعی در میان نمازگزاران عامل بسیار مهمی است تا او بتواند مسجد را در زمینه های گوناگون فعال و پرتحرک کند.