اقتصادی

ارزیابی قابلیتهای توسعه گردشگری مساجد در ایران

یکی از رسالت های پیامبر اکرم (ص) پس از دریافت وحی الهی و رسانیدن آن به مردم، ایجاد پایگاهی به نام مسجد بود تا مکانی برای عبادت و ذکر حق تعالی و تشکیل اجتماعات اسلامی و مردمی باشد. با توجه به اهمیت مسجد در شهرهای اسلامی سازندگان این مکان مقدس بهترین جلوه های هنری را در ساخت آن بهکار بردند و هنر و مذهب تلاقی پیدا کرد و معماری خاص مساجد شکل گرفت. امروزه نمونه های بارز و شاخص تاریخی از این تلفیق مقدس در جهان یافت می شود. که جاذب گردشگر هستند به همین دلیل امروزه گردشگری مساجد بوجود آمده است ...

نقش کارکردهای اقتصادی مسجد در اقتصاد مقاومتی

اقتصاد و قدرت و توسعه اقتصادی در عصر حاضر یکی از عواملی است که برای تعالی هر کشور و جهانی شدن آن در عرصه بین‌المللی لازم است. کشور ما، دارای اقتصادی با رویکرد اسلامی است و باید ضمن توجّه به شرایط داخلی و خارجی، فرآیند توسعه اقتصادی را طی نماید. توجّه به این امر، در شرایط کنونی داخلی و وضعیّت خاصّ بین‌المللی، با توجّه به تصمیمات سیاسی و اقتصادی و... دشمنان علیه اقتصاد و نظام اسلامی کشور، اهمیّت بیشتری دارد.