مدیریت مسجد1

 

 

 

مسجد و بانوان(95)

نقش مسجد در کمک به بانوان در جهت تربیت فرزند

مقالات کوتاه مسجد و بانوان (شعار سال) با نگاه کاربردی برای امام مسجد نوشته می شود و سعی دارد با بیان مسائل غفلت شده درمدیریت مسجد راهکارهای مناسبی را برای امام مسجد ارائه دهد.

تأثیر نوع نگاه امام جماعت بر کمّیت و کیفیّت حضور بانوان در مسجد

مقالات کوتاه مسجد و بانوان (شعار سال) با نگاه کاربردی برای امام مسجد نوشته می شود و سعی دارد با بیان مسائل غفلت شده درمدیریت مسجد راهکارهای مناسبی را برای امام مسجد ارائه دهد.
فوتر فارسی