» مسجد شناخت » احکام و استفتائات مسجد » آیت الله العظمی جعفر سبحانی(دامت برکاته)