صوت 9 دی
۱۳۹۵/۱۰/۰۶
 
سرود خاک عزیز
 
سرود ایران که کوفه نیست
 
نفاق فتنه‌گری
 
فتنه 88 کشور را واکسینه کرد
 
حامد زمانی به مناسبت ۹ دی
 
سران فتنه را دشمن به وسط صحنه هل داد
 
امیدوار کردن دشمن؛ گناه بزرگ فتنه‌گران