اسناد
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
 
اسناد راهبردی
مجموعه اسناد تولید شده جهت راهبری، مدیریت و هدایت شبکه مساجد
 

 اسناد کاربردی

مجموعه اسناد تولید شده جهت اداره قاعده مند شئون مختلف مسجد

جلد اسناد راهبردی 7

 نظام سطح بندی و گونه بندی مساجد

 

 

 

 

جلد اسناد راهبردی 5

 نظام مدیریت فرهنگی مسجد

 

 

 

 

جلد اسناد راهبردی 4

 سند مسجد تراز اسلامی

 

 

 

 

جلد اسناد راهبردی 3

 سند تعامل مطلوب مسجد و جوان

 

 

 

 

جلد اسناد راهبردی 2

 سند تعامل مسجد و بانوان

 

 

 

 

جلد اسناد راهبردی 1

 سند تعامل مطلوب مسجد با کودک و نوجوان

 


  جلد اسناد کاربردی 3 شیوه نامه عملکرد و جلسات شورای ناحیه و محلاتجلد اسناد کاربردی 2

 شرح وظایف کارگزاران مسجد

 

 

 

 

جلد اسناد کاربردی 1

 آیین نامه جذب و استقرار