• معاونت جذب و آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد
 • ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
 • معاونت جذب و آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد
 • ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
 • معاونت جذب و آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد
 • ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
 • حجت الاسلام مسعود عالی
 • ۲۵ دی ۱۳۹۹
 • مرکز رسیدگی به امور مساجد
 • ۲۸ مهر ۱۳۹۹
 • مرکز مطالعات و پژوهشهای مرکز رسیدگی به امور مساجد
 • -
 • ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
 • مرکز مطالعات و پژوهشهای مرکز رسیدگی به امور مساجد
 • -
 • ۵ اَمرداد ۱۳۹۶
 • مرکز مطالعات و پژوهشهای مرکز رسیدگی به امور مساجد
 • -
 • ۶ تیر ۱۳۹۶
 • مرکز مطالعات و پژوهشهای مرکز رسیدگی به امور مساجد
 • ـ
 • ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
 • مرکز مطالعات و پژوهشهای مرکز رسیدگی به امور مساجد
 • -
 • ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • مرکز مطالعات و پژوهشهای مرکز رسیدگی به امور مساجد
 • -
 • ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
 • مرکز مطالعات و پژوهشهای مرکز رسیدگی به امور مساجد
 • ۱۳ دی ۱۳۹۵
 • مرکز مطالعات و پژوهشهای مرکز رسیدگی به امور مساجد
 • ۱۱ آذر ۱۳۹۵
 • مرکز مطالعات و پژوهشهای مرکز رسیدگی به امور مساجد
 • ۱۱ آبان ۱۳۹۵
 • مرکز مطالعات و پژوهشهای مرکز رسیدگی به امور مساجد
 • ۱ شهریور ۱۳۹۵
 • مرکز مطالعات و پژوهشهای مرکز رسیدگی به امور مساجد
 • مرکز مطالعات و پژوهشهای مرکز رسیدگی به امور مساجد
 • ۳۱ اَمرداد ۱۳۹۵
 • رضا اخوی
 • ۲۶ دی ۱۳۹۴
 • Ayatollah Khoui
 • ۲۹ آذر ۱۳۹۴