نمایش صفحات

از دیگر تهدیدهاى پیش روى مساجد، اقلیت مسلمان هستند که به‏خاطر موانعى از مسجد دورند. با مدیریت این فضا به ویژه بهره‏گیرى از مساجد مجازى، مى‏توان از این تهدید نیز به‏آسانى عبور کرد. مسلمانان مقیم در کشورهایى که مسلمان نیستند، در حوزه مساجد با سه مشکل اساسى مواجه‏اند. که ملاحظه  هر یک، وادار مى‏کند که به مساجد مجازى روى بیاوریم.