برگزاری مراسم ختم در مسجد بعنوان منبع درآمد

SubForums
Forum title

اولین آشنایی کودکان و نوجوانان با مسجد در مجلس عزا
آیا اولین برخورد در فضای عزای یک عزیز از دست رفته می تواند ذهنیت مثبتی را در ذهن رقم بزند؟

اولین آشنایی کودکان و نوجوانان با مسجد+خاطرات
کودکان و نوجوانان چگونه اولین بار با محیط مسجد آشنا می شوند و از این اولین برخورد چه خاطراتی دارند؟

بازخورد خطیب کم توان مراسم ختم نسبت به روحانیت
آیا تا کنون با خطیب کم توانی در مراسم ختم برخورد کرده اید که موجب لطمه به جایگاه روحانیت در فضای ذهنی مخاطب گردد؟

مراسم ختم فرصتی برای فرهنگ سازی
آیا مراسم ختم در مساجد نمی تواند به یک فرصت فرهنگ سازی و جریان سازی مبدل گردد؟

نقش اهالی مسجد در هدایت جمعیت حاضر به سبب مراسم خت
روزانه چند مراسم ختم در مساجد برگزار می شود و سهم مساجد از جمعیت مخاطب چیست؟ آیا بهای این مدل حضور در مسجد ، فقط با پول قابل جبران است؟

Your search did not match any Topic