کادر جستجو

 

فهرست تالارها

Forum title

رعایت آداب حضور
رعایت آداب حضور

سرمایه ایمانی-اخلاقی
سرمایه ایمانی-اخلاقی

سرمایه انسانی-اجتماعی
سرمایه انسانی-اجتماعی

Forum title

برگزاری مراسم ختم در مسجد بعنوان منبع درآمد
برگزاری مراسم ختم در مسجد به عنوان راهبرد تامین درآمد و اداره امورات جاری
SubForums

حقوق مسجد نسبت به حاضرین در مسجد
آیا خدمت به مسجد ، نظافت مسجد و پشتیبانی از امور اجرایی مسجد، فقط وظیفه خادم است؟
SubForums

تکریم بانوان و آسیب شناسی حضور بانوان در مسجد
تکریم بانوان در مسجد چه مولفه هایی دارد؟ مهم ترین مشکل بانوان به هنگام حضور در مساجد چیست؟
SubForums

Forum title

منابع مالی مسجد
منابع مالی مسجد

منابع مادی مسجد
منابع مادی مسجد

منابع اطلاعاتی مسجد
منابع اطلاعاتی مسجد

Forum title

تبیین جهت گیری های ارزشی مسجد
حاکم کردن ارزش ها به عنوان فرهنگ حاکم بر مسجد

وظایف عمومی مدیریت مسجد
وظایف عمومی مدیریت مسجد

مدیریت عملیات یا فرآیند مسجد
مدیریت عملیات یا فرآیند مسجد

Forum title

نیایشی
نیایشی

غیر نیایشی
غیر نیایشی

Forum title

تعامل
تعامل

کیفیت مجریان (سخنران،مداح،مؤذن،مکبر و
کیفیت مجریان (سخنران،مداح،مؤذن،مکبر و

ایجاد اطمینان در برگزاری نماز (و برخی ادعیه
ایجاد اطمینان در برگزاری نماز (و برخی ادعیه

در دسترس بودن
در دسترس بودن

کیفیت عوامل ظاهری و محسوسات
کیفیت عوامل ظاهری و محسوسات

Forum title

رشد حضور
رشد حضور

وفاداری(دست اندرکارا و مراجعین
وفاداری(دست اندرکارا و مراجعین

Forum title

شناختی-عقیدتی
شناختی-عقیدتی

احساسی-عاطفی
احساسی-عاطفی

رفتاری
رفتاری

Forum title

روابط حمایتی
اختیاری و در صورت تمایل و موافقت مساجد

روابط نظارتی
غیر اختیاری

فهرست موضوعات فعال

آمار تالار