صندلی نماز ... محاسن و معایب

SubForums
Forum title

احکام و استفتای مراجع عظام
احکام و استفتای مراجع عظام در مورد استفاده از صندلی نماز چه پیامی را به ما می دهد؟

بی اعتنایی
آیا به بی اعتنایی در برابر باطل شدن نماز مومنین و مومنات مبتلا شده ایم؟

سودجویی تولید کننده گان نقص اساسی در اشاعه گناه
آیا انگیزه های اقتصادی و سودجویی تولید کنندگان در گسترش استفاده از صندلی های نماز در مساجد نقش دارد؟

نظرات شما
شما در این خصوص چگونه می اندیشید و چه نطری دارید؟

Your search did not match any Topic