تمایل -انگیزش

SubForums
Forum title

تلاش و پشتکار در مسجد.
تلاش و پشتکار در مسجد

اهتمام به حل مشکلات و امور مردم
تلاش برای حل مشکلات مردم و غمخوار و دلسوزی برای آنها

انگیزه خودسازی و تهذیب نفس
یحبون ان یتطهروا.دوست دارند پاکیزه شوند

انگیزه دگر سازی و هدایت دیگران
انگیزه دگر سازی و هدایت دیگران

Your search did not match any Topic