تکریم بانوان و آسیب شناسی حضور بانوان در مسجد

SubForums
Forum title

ارتباط بصری بانوان با سخنران
آیا با ساده ترین و کم هزینه ترین ابزار نمی توان امکان مشاهده سخنران را برای بانوان فراهم نمود؟

نقش ارتباط بصری سخنران در انتقال مفاهیم
ارتباط بصری با سخنران تا چه حد می تواند در انتقال مفاهیم موثر باشد؟

موارد اقتضاء جهت حضور بانوان در مسجد
آیا اقتضای حضور بانوان در مسجد این نیست که اتاق کوچک و با سلیقه ای برای بازی بچه ها در نظر گرفته شود؟

Your search did not match any Topic