ادراکی

Title

عدالت نگاهی به شایستگی های امام جماعت مسجد از دیدگاه حسینی در ایران و جهان

  امام خمینی(قدس سره): فقه، تئوری واقعی و کامل ادارة انسان از گهواره تا گور است.(صحیفة نور، جلد۲۱،ص۹۸) عدالت نگاهی به شایستگی های امام جماعت مسجد از دیدگاه حسینی در ایران و جهان • راهبرد تثبیت قیمت ها راهی به سوی عدالت در تعلیم و تربی...
سیدحسام سیدحسینی قهه  ۲۹۶۳ Day ago

نگاهی به شایستگی های امام جماعت مسجد از دیدگاه حسینی در دهکده جهانی

امام خمینی(قدس سره):   فقه، تئوری واقعی و کامل ادارة انسان از گهواره تا گور است.(صحیفة نور، جلد21،ص98)   نگاهی به شایستگی های امام جماعت مسجد از دیدگاه حسینی در دهکده جهانی   ارتباطات، اطلاع رسانی، بازاریابی در دنیای امر...
سیدحسام سیدحسینی قهه  ۲۹۶۳ Day ago