دانش و مهارتها

SubForums
Forum title

ادراکی
دید کلان وتفکر راهبردی، تفکر تحلیلی،درک و تشریح رسالت ،اهداف و ارزش های مسجد در اسلام،تفکر خلاق

انسانی
رهبری،مخاطب شناسی،اصلاح ذات البین،تشویق و حمایت ،به کارگیری افراد،شنود موثر،ارتباط با مخاطبان،فن خطابه،آراستگی،ایجاد گروه ها،هدایت جلسات

فنی
دانش دینی،دانش روز،آگاهی سیاسی،دانش مدیریت،دانش مشاوره و روان شناسی،شناخت خرده فرهنگ ها،قرائت صحیح نماز و قرآن

Your search did not match any Topic