فضائل رفتاری و اخلاقی

SubForums
Forum title

عدالت فقهی و تقوا
اجتناب از گناه کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره

سعه صدر.
حلم و بردباری،تحمل افکار مختلف،مقاومت در برابر مشکلات،متانت در شادی ها

خلق نیکو
خلق نیکو

امانتداری.
امانتداری

صداقت و وفای به عهد.
صداقت و وفای به عهد

شجاعت.
شجاعت

تواضع
تواضع

نظم
نظم

خودباوری
خودباوری

Your search did not match any Topic