حقوق مسجد نسبت به حاضرین در مسجد

SubForums
Forum title

علت کمک نکردن در خادمی مسجد نسبت به حرم ثامن الحجج
علت اینکه مردم برای خادمی بارگاه ثامن الحجج (ع) حاضر به قبول هر زحمتی هستند ولی خادمی خانه خدا را که در روایات بسیار سفارش شده است، دون شان خود می دانند، چیست؟

راهکارهای خلاء افراد توانمند در خادمی مسجد
حال که نمی توان به شکل مقتضی از خدام مساجد پشتیبانی کرد یا به عبارت دیگر نمی توان از افراد توانمند به عنوان خادم استفاده کرد، خلاء موجود در مساجد را چگونه می توان پوشش داد؟ حال که نمی توان به شکل مقتضی از خدام مساجد پشتیبانی کرد یا به عبارت دیگر نمی تو

آیا شما حاضرید خادم افتخاری مسجد محل خود باشید؟
آیا شما حاضرید خادم افتخاری مسجد محل خود باشید؟

Your search did not match any Topic