ویژه گی های فردی

SubForums
Forum title

امانتداری
امانتداری

صداقت و وفای به عهد
صداقت و وفای به عهد

سعه صدر
سعه صدر

نیت خدمتگذاری
ترجیح نیازهای دیگران،نیت خدمت به خانه خدا

مهارت و دانش
مهارت و دانش

تلاش و پشتکار در مسجد
تلاش و پشتکار در مسجد

شجاعت
شجاعت

Your search did not match any Topic