» تولیدات » مقالات » موضوعی » مسجد، آسیب‌ها و چالش‌ها

مسجد، آسیب‌ها و چالش‌ها

آسیب شناسی وجود رقیب برای مسجد

این نوشتار، با روش توصیفی(Descriptive) و کتابخانه ای، به آسیب شناسی وجود رقیب برای مسجد پرداخته است. بدین منظور، پس از بیان اهمّیت و جایگاه مسجد در صدر اسلام و عصر ظهور، واژگان کلیدی و مکانها و نهادهای رقیب مسجد تعریف شد و سپس، فلسفه و تاریخچۀ پیدایش و گسترش آنها تشریح شد که این رقیبان عبارتاند از: حسینیّه، زینبیّه و فاطمیّه، تکّیه، مهدیّه، عزاخانههای موقّت، مسجدجامع، روضهخوانی در منازل، فرهنگسرا یا خانه های فرهنگ، مسجد و تعدّد آن، رسانۀ جمعی و مسجد مجازی. علاوه بر تعریف هر یک از رقیبان مسجد، برخی از آسیبهای اختصاصی اثرگذار آنها بر رونق مسجد و منزلت معنوی، اعتقادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی مسجد بیان گردیده و راهحل برون رفت از این آسیب ها مطرح شد. در ادامه، فهرست برخی از آسیب های کلّی و عمومی رقیبان مسجد، با نگاهِ کاربردی مطرح گردید. بر اساس نتایج این تحقیق، مدیریت وضعیّت حاضر و بهبود رونق مساجد، تنها با سبک مدیریت اُرگانیک (organic management) امکان پذیر بوده و مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور باید با اِعمال مدیریت متمرکز (management centralized) به طور مستقیم یا غیرمستقیم دارای شاخص ترین نقش اثرگذار در این مورد باشد.

تخریب کنندگان مسجد چه کسانی هستند

آیه ۱۱۴ سوره بقره پاسخ می دهد

نقش مسجد در مقابله با جریان های انحرافی

جریانهای مختلف فرهنگی در برابر اسلام ناب محمدی۶ قرار گرفتهاند. این جریانها که در این نگاشته به عنوان «جریانهای ضدفرهنگ» یاد شده است، در صدد تخریب ایمان مؤمنان و اتحاد مسلمانان گام بر می‌دارند. استعمار و بیگانگان نیز در ترویج این تفرقهگرایی نقشی مؤثر داشته است. «مسجد» به عنوان نهاد درون دینی مهمترین مانع در برابر هجوم جریانهای انحرافی است. این مقال بر این است تا با معرفی برخی جریانهای انحرافی به ویژه «فراماسونری» و «تصوف فرقهای» به نقش مؤثر مسجد در مقابله با این جریانها بپردازد. مسجد، پایگاه مقابله با فراماسونری و کانون تقابل با تصوف فرقهای به شمار میآید. مسجد در برابر جریانهای دیگر انحرافی همچون جریانهای شیطانپرستی، جریان بهائیت، وهابیت، ناسیونالیسم، جریان ابتذال فرهنگی، کثرتگرایی دینی و جریان فمینیسم، به خوبی میتواند مقاومت کند و فعالانه به ترویج اندیشه ناب محمدی۶ بپردازد.

آسیب‌شناسی شهر از مراسم‌های عزاداری‌

جدایی از مسجد عامل انحراف در سوگواری‌هاست

مساجد چه نقشی در برابر جریان های انحراف های دارند؟

اگر مسجد، تنها محل برگزاری نماز جماعت تلقی نشود، بلکه کانون وعظ، خطابه و مرکز ترویج اسلام، قضاوت و کانون عبادی، سیاسی و اجتماعی مسلمین باشد، هیچ فرقه انحرافی نمی تواند میان مسلمانان تفرقه ایجاد کند.

نقش مسجد در مقابله با جریان های انحرافی

جریان¬های مختلف فرهنگی در برابر اسلام ناب محمدی۶ قرار گرفته¬اند. این جریان¬ها که در این نگاشته به عنوان «جریان¬های ضدفرهنگ» یاد شده است، در صدد تخریب ایمان مؤمنان و اتحاد مسلمانان گام بر می-دارند. استعمار و بیگانگان نیز در ترویج این تفرقه¬گرایی نقشی مؤثر داشته است. «مسجد» به عنوان نهاد درون دینی مهم¬ترین مانع در برابر هجوم جریان¬های انحرافی است. این مقال بر این است تا با معرفی برخی جریان-های انحرافی به ویژه «فراماسونری» و «تصوف فرقه¬ای» به نقش مؤثر مسجد در مقابله با این جریان¬ها بپردازد. مسجد، پایگاه مقابله با فراماسونری و کانون تقابل با تصوف فرقه¬ای به شمار می¬آید. مسجد در برابر جریان-های دیگر انحرافی هم¬چون جریان¬های شیطان¬پرستی، جریان بهائیت، وهابیت، ناسیونالیسم، جریان ابتذال فرهنگی، کثرت¬گرایی دینی و جریان فمینیسم، به خوبی می¬تواند مقاومت کند و فعالانه به ترویج اندیشه ناب محمدی۶ بپردازد. کلید واژه¬ها: مسجد، ضدفرهنگ، فراماسونری، تصوف فرقه¬ای، بدعت.

مسجد فقط جای اقامه چند رکعت نماز نیست

ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بینی و روشنگری و استقامت ملی به حساب آورند. اگر کسی خیال کند که در مسجد، فقط چند رکعت نماز می خوانند و بیرون می آیند و این چه تأثیری دارد، خطاست.

بررسی مشکلات ساختاری پژوهش های مسجدمحور در گفتگو با کارشناسان

برخی ازصاحب نظران جامعه ای را در امر پژوهش های مسجد محور موفق و پیشرفته توصیف می کنند که بر مدار ارتباط شایسته میان علوم اسلامی و انسانی و استقبال خوانندگان از چاپ این کتب بچرخد.