اجتماعی

مساجد تهران چقدر در پیروزی انقلاب نقش داشتند؟

مساجد در دوران نهضت عظیم امام خمینی(ره) توانستند جایگاهی برتر همچون صدر اسلام بیایند. مساجد جلیلی، لرزاده، هدایت، قبا و مساجد بازار تهران هر یک در منطقه خود مرکز فعالیت های انقلابی بودند.

بررسی تأثیر کلاسهای تفسیر قرآن، شخصیت و سیره شناسی حضرت زهرا(س) بر عزّت نفس، سلامت عمومی و پرخاشگری نوجوانان دختر در مسجد ملک شهر اصفهان در سال 1392

یکی از مهم ترین روش ها در تربیت، روش الگویی است زیرا تأثیر شخصیت الگو در شکلگیری رفتار و منش تربیت شونده به مراتب بیشتر از موارد دیگر است. یکی از عالی ترین الگو های قابل پیروی برای انسانها، قرآن کریم و فاطمه زهرا(س) است. عصر ما، عصر الگوهای غلطی است که در جامعه بین جوانان شایع شده است و سبب گشته که مشکلات روانی و جسمانی در بین جوانان گسترش پیدا کند....

ایجاد شبکه های اجتماعی فرصتی برای استفاده از ظرفیتهای مساجد

یکی از مسائل مهم در جوامع، هویت بخشی است. هویت ها اغلب در طول فرآیند گروهی حاصل می شوند و آنچه می تواند این فرآیند گروهی را شکل دهد، رسانه ها هستند. مسجد نیز یک رسانه جمعی است که برای رسیدن به کارکردهای خود و رساندن پیام خود، نیاز به ابزار های متنوع و مناسبی دارد که یکی از آنها شبکهسازی است که یک نیاز ضروری است.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺬب ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎری در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺬب ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ میﭘﺮدازد و آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ را از ﻧﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎری ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺟﺬب ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺠﺪی و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

راهکارهای جذب نوجوانان و جوانان به مسجد

از بدو تأسیس حکومت اسلامی مهم‌ترین مراکز تجمع، عبادت، آموزش معارف دینی و علمی، تصمیم‌گیری و سایر مسائل مهم مسلمانان، مساجد بوده است

آثار اجتماعی و تربیتی مسجد

مسجد خانه خدا، خانه مردم، پایگاه ولایت و منبع فیوضات معنوی و برکات گوناگون برای نمازگزاران و جامعه اسلامی است.

نقش مسجد در شکل گیری هویت اجتماعی کودک و نوجوان

مسجد می تواند نقش بسزایی در شکل‌گیری هویت اجتماعی کودکان و نوجوانان داشته باشد.

زندگی معنوی خانواده در سایه مسجد

مسجد منبع و مرکز فیوضات معنوی و برکات گوناگون برای نمازگزاران و جامعه اسلامی است.

مسجد را زیر مجموعه سازمان اوقاف نکنید

تأملی بر «طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور...»

مساجد تهران چقدر در پیروزی انقلاب نقش داشتند؟

مساجد در دوران نهضت عظیم امام خمینی (ره) توانستند جایگاهی برتر همچون صدر اسلام بیایند. مساجد جلیلی، لرزاده، هدایت، قبا و مساجد بازار تهران هر یک در منطقه خود مرکز فعالیت های انقلابی بودند.

مسجد؛ گسترده ‌ترین شبکه اجتماعی برای پیشبرد برنامه اوقات فراغت

فطرت پاک و سالم و قلب حقیقت‏طلب و کمال‏خواه جوانان مهم‏ترین عامل توجه و تمایل آنان به مسجد است و لازم است که از این نعمت خدادادی بهترین استفاده را در راستای شکوفایی معنوی و بروز استعدادهای آنها برد.